Общи условия

Общи условия към договор за извършване на услуги от „ДЖИ ПИ ИНОВЕЙШЪН” ООД, ЕИК 203922341, със седалище и адрес на управление в гр. Ямбол, кв. Златен рог 1, представлявано от управител ГАЛИН ПЕТКОВ, наричан в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ чрез интернет портал gesto.bg

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Изпълнител означава „ДЖИ ПИ ИНОВЕЙШЪН” ООД, ЕИК 203922341, представлявано от управител ГАЛИН ПЕТКОВ,

1.2. Възложител означава физическо или юридическо лице, което отправя искане за публикуване на готов информационен материал в интернет портала на Изпълнителя.

1.3. Договор означава Договор за извършване на услуги, сключен между Възложителя и Изпълнителя.

1.4. Услуги означава Услугите, предоставяни от Изпълнителя и конкретизирани в Договора за извършване на услуги или конкретно уговорени в Приложения към него.

1.5. Условия означава Общите Условия на „ДЖИ ПИ ИНОВЕЙШЪН” ООД за извършване на услугите, посочени в този документ и специалните условия, посочени в Договора и в приложенията към договора.


2. ПРИЛОЖИМОСТ

2.1. Договорът за извършване на услуги, сключен между „ДЖИ ПИ ИНОВЕЙШЪН” ООД /Изпълнител/ и друго лице включва:

Настоящите Общи условия за публикуване на информация на електронната страница на „ДЖИ ПИ ИНОВЕЙШЪН” ООД www.gesto.bg

Приложение № 1 и 2 към Договора за извършване на услуги, неразделна част от него

Собственик на съдържанието на сайта GESTO.BG e „ДЖИ ПИ ИНОВЕЙШЪН” ООД , EИK 203922341. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между

„ДЖИ ПИ ИНОВЕЙШЪН” ООД, наричано по-долу за краткост „GESTO.BG “ от една страна и физическо, юридическо лице, непeрсoнифицирано дружество, държавно или общинско учреждение или друг субект от друга страна, който е заредил домейна GESTO.BG в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта GESTO.BG. Онлайн порталът е създаден и поддържан от „ДЖИ ПИ ИНОВЕЙШЪН” ООД и е находящ на следния интернет адрес: www.gesto.bg. Посредством онлайн портала клиентите получават възможност да получат съдържащата се на сайта информация или да се възползват от нея по начина, описан в настоящите Общи условия и след изричното им приемане от страна на клиентите.

Тези Условия за ползване регламентират също и взаимоотношенията между „ДЖИ ПИ ИНОВЕЙШЪН” ООД и клиентите, ползващи услугите на страницата. Използването на последната от потребителите се приема като съгласие с Условия за ползване. При несъгласие клиентите са освободени от ангажимента да ползват услугите на портала.

GESTO.BG предоставя своите услуги без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми, възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други.

„ДЖИ ПИ ИНОВЕЙШЪН” ООД предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на потребителите и на компетентните органи до следната информация, както чрез публикуването й в настоящите Общи условия, така и на указания по-долу телефон: 0898 591 803

Контрол върху дейността на „ДЖИ ПИ ИНОВЕЙШЪН” ООД се осъществява от Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и Комисия за защита на конкуренцията съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите.

GESTO.BG дава възможност за реклама в портала на всички действащи фирми на територията на РБ.

Всички услуги, предлагани от GESTO.BG, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на GESTO.BG.

Като нежелана поща се класифицират съобщения с рекламна цел, изпращани чрез услугата „ключови думи“ до множество клиенти на портала, които не са заявили желание да получават такъв род информация.


ІІ. Права и задължения на GESTO.BG

Публикуване на предоставената от фирмата актуална информация. Своевременно извършване на платена услуга и регистрация на заплатилите абонамент. GESTO.BG уведомява клиентите си, че като момент на плащане приема датата на банковия документ за превод на сумата.

Своевременна корекция на записите по желание на клиента. Редакция на некоректно подадени данни за дейността на фирмата. Недопускане на записи с порнографско или еротично съдържание и такива нарушаващи законите на РБ и международните актове.

GESTO.BG не публикува служебната информация за участващите фирми освен с тяхно съгласие, с изключение на случаите, когато се засягат правата и интересите на GESTO.BG или ако това е поискано по съответния законов ред от държавните органи.

GESTO.BG запазва правото си без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с клиента, в случай че установи нарушения в изпълнението на Общите условия за ползване, законите на РБ и международните актове, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.

GESTO.BG не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, нарушение на авторските права и други произтичащи от такъв вид взаимоотношения.

GESTO.BG запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като се ангажира да уведоми клиентите си чрез публикуване на промените в страницата си. В случай, че клиентите не заявят несъгласие с направените промени в седмодневен срок, то те се считат за обвързани с тях.


ІІІ. Права и задължения на клиентите и потребителите

Клиент е всяко лице, което предоставя на „ДЖИ ПИ ИНОВЕЙШЪН” ООД информация с цел вписване на тази информация в онлайн портала GESTO.BG. Kлиентът носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията, публикувана в портала, като се ангажира тя да не е в разрез със законите на РБ, нарушение на авторските права и международните актове.

В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към клиентите от страна на GESTO.BG, клиентът може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с портала, но няма право на никакви компенсации и обезщетения.

Със заявяване на участие в GESTO.BG Клиентът се отказва от всички права върху формулировката, подредбата и структурата на предоставената информация и декларира, че има съответните авторски права, които му позволяват да предоставя на „ДЖИ ПИ ИНОВЕЙШЪН” ООД заявените от него снимки, графики, лога и др. материали.

Клиентът няма право да въвежда информация, нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ и международните актове.

Потребител е всяко лице, което е заредило домейна GESTO.BG в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта GESTO.BG. Потребителят има право единствено да се запознава и да ползва информацията от GESTO.BG, съобразно нейното търговско предназначение, а именно – с цел да установи връзка със съответните Клиенти.

Потребителят няма право, без изричното писмено съгласие на „ДЖИ ПИ ИНОВЕЙШЪН” ООД, ръчно или чрез компютърни програми да извлича съдържанието или части от съдържанието на сайта GESTO.BG, вкл. данните, предоставени от клиентите, които по своята формулировка, подредба и структура са обект на предоставени от клиентите на „ДЖИ ПИ ИНОВЕЙШЪН” ООД авторски права, както и да копира находящите се на сайта снимки, графики, лога и др. материали.

Клиентът и потребителят могат да използват информацията от GESTO.BG като нямат право да я изтеглят по никакъв начин, да я продават, препродават или предоставят на трети лица.


IV. Технически изисквания

Текстовата информация или снимки, лога и реклами могат да бъдат подадени за въвеждане в GESTO.BG по електронна поща или чрез индивидуален потребителски акаунт.

Всички изображения трябва да бъдат в JPG/JPEG формат. Максималната големина на файловете е 10MB, а максималната резолюция – 3000x3000px.


V. Авторски права

Базата данни, информацията за фирмите на GESTO.BG, наличните на сайта лога, снимки, изображения, текстове, както и формулировката, подредбата и структурата на данните, достъпни от сайта, са обект на авторско право. Цялата финансова и организационна инициатива за събирането, подреждането, контрола и подбора на информацията, достъпна от домейна www. GESTO.BG, е дело на „ДЖИ ПИ ИНОВЕЙШЪН” ООД.

Базата данни на GESTO.BG е публично достъпна с цел да бъде ползвана от потребителите и клиентите. Авторското право върху бази данни принадлежи на лицето, което е извършило подбора или подреждането на включената информация. На всяко дружество, извършващо конкурентна дейност по смисъла на ЗЗК, което ползва информация, взета от GESTO.BG в нарушение на закона, ще бъде търсена отговорност.


VI. Конфиденциалност

1. Всяка от страните се задължава:

1.1 да не разкрива и да не разгласява и да не прави по какъвто и да е начин достояние на друго лице каквато и да е конфиденциална информация или материали от какъвто и да е вид, свързани със сключените между тях Договори за извършване на услуги, приложенията към него, споразумения и анекси към Договора.

1.2. по смисъла на настоящите Общи условия конфиденциална е информацията, която всяка от страните е получила при или по повод изпълнение на задълженията си по Договора за извършване на услуги, включително сведения за съдържанието на документи, концепции, идеи, събития, разговори, методи на работа и специални техники, използвани или създадени от Изпълнителя или Възложителя и всякаква финансова информация и информация относно търговската им дейност.

1.3. Страните имат право да използват конфиденциална информация само във връзка с изпълнението на задълженията си по този договор.


VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Промените в националното или европейското законодателство, които касаят услугите относно рекламата, предмет на тези Общи Условия, се прилагат към вече сключените, но все още неизпълнени Договори, освен ако със закон е предвидено противното или ако промените не са императивни. В последният случай промените се прилагат само ако Изпълнителят е поискал изрично това. В този случай изпълнението на съответната Поръчката се забавя с толкова време, колкото е необходимо за изпълнение на изискванията на закона. Отговорността за нарушаване българското законодателство, като и за евентуални нарушения на правата на трети лица, във връзка със закона за защита на конкуренцията и правото на защита срещу нелоялна конкуренция, правата на личността, авторските и сродните права и правата на интелектуална и индустриална собственост, се носи изцяло от страна на Възложителя за предоставените от него готови рекламни материали. С оглед на предходното и в случай, че трети лица предявят претенции и/или искове от какъвто и да е характер срещу Изпълнителя, то Възложителят се съгласява да обезщети изцяло Изпълнителя.

Всички спорове, породени от/при настоящите Общи условия, както и от сключения Договор за извършване на услуги и отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от страните чрез преговори, а при невъзможност да бъде постигнато споразумение – от компетентния български съд, съгласно разпоредбите на българското право. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от страна на Изпълнителя. В случай, че бъде осъществена такава промяна, актуализираните Общи условия се публикуват на електронната страница на Възложителя. Ако в срок от 7 /седем/ календарни дни от промяната на Общите условия не постъпи изрично неприемане на осъществената промяна от вече приелите Общите условия Възложители, то се счита, че ги приемат и ще се прилагат в последващите им правоотношения.

Последно обновяване: 01 Септември 2017г.